تعهد

کاش می شد بی دلیل دوست داشت

کاش می شد بی دلیل عاشق شد

کاش همیشه منطق بی دلیل از عشق شکست می خورد

در این دنیا عاشق شدن اسان و ماندنش سخت است

کاش هیچ تعهدی نبود

ولی حالا که هست  چرا بازم نیست

چرا ما اینقدر درگیر کلماتیم

کاش می شد همه چیز را رها کرد و رفت

کاش ......................

ﻣﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﮐﻦ : ﮐﻤﯽ ﺗﻨﮫﺎ ، ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﮐﺲ ، ﮐﻤﯽ از ﯾﺎدھﺎ رﻓﺘﻪ ، ﺧﺪا ھﻢ ﺗﺮک ﻣﺎ ﮐﺮده ، ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ !!! ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻣﺮا آﯾﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ھﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم آن ﻏﺮﯾﺒﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ھﺴﺖ؟ ﻣﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﮐﻦ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید